Tau melavo mielas drauge ...

Ar niekada neprarasite riebalų ląstelių. Svorio metimo mitai ir tikrovė

Main Navigation

Var­gi­na­miems šių su­tri­ki­mų žmo­nėms yra di­des­nė grės­mė pa­tir­ti in­fark­tą, in­sul­tą ar net mir­ti. Ši pri­klau­so­my­bė svar­bi ži­nant, jog kas­met dau­gė­ja ser­gan­čių­jų II ti­po dia­be­tu, šir­dies bei krau­ja­gys­lių ir ki­to­mis lė­ti­nė­mis li­go­mis.

Dėl to dau­gė­ja per­ne­lyg anks­ty­vų mir­čių ir in­va­li­du­mo at­ve­jų, di­dė­ja biu­dže­to iš­lai­dos svei­ka­tos ap­sau­gai tiek tur­tin­ges­nė­se, tiek skur­des­nė­se ša­ly­se.

 1. Basa per rasą: kovas
 2. Собственному удивлению Николь та принялась пить, проливая воду на подбородок.
 3. Natūralių riebalų nuostolių patarimai
 4. Gyvenimo sodas svorio netekimas
 5. Другими, тоже враждебными к людям созданиями, - упорствовал Роберт.
 6. Встречей с одним известным французским актером (помнишь Марселя Дюбуа?).
 7. Kūno riebalų deginimo būdai

Šio straips­nio au­to­riai ap­ta­ria du šiuo me­tu do­mi­nuo­jan­čius me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo api­brė­ži­mus ir ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus, taip pat svars­to, kaip, jais re­mian­tis, ga­li­ma ma­žin­ti pa­sau­ly­je lė­ti­nių li­gų eko­no­mi­nę naš­tą.

Me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mas nu­sta­to­mas, esant trims iš pen­kių kar­dio­lo­gi­nių me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo ri­zi­kos veiks­nių žr.

Šių su­tri­ki­mų grės­mę le­mia ir jų pa­pli­ti­mas kon­kre­čio­je po­pu­lia­ci­jo­je. Pa­aiš­kė­jo, jog šio­je ša­ly­je me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų pa­pli­ti­mas sie­kia 39 proc. TDF tei­gia, jog svar­biau­sias veiks­nys me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mui nu­sta­ty­ti yra pil­vo sri­ties nu­tu­ki­mas ir dar du veiks­niai, be to, in­for­muo­ja, jog rie­ba­lų san­kau­pa pil­vo sri­ty­je bū­din­ges­nė kai ku­rioms et­ni­nėms ir na­cio­na­li­nėms gru­pėms.

Re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad ri­zi­ką sirg­ti me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mais di­di­na ir žmo­gaus am­žius 2. Ti­riant Grai­ki­jos su­au­gu­siuo­sius nu­sta­ty­ta, kad grės­mė sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis di­dė­ja žmo­nėms, ar niekada neprarasite riebalų ląstelių me­ta­bo­li­nis sin­dro­mas aptik­tas ne­pri­klau­so­mai nuo pa­si­rink­tų kri­te­ri­jų.

Tai­kant TDF kri­te­ri­jus di­des­nis me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų pa­pli­ti­mas ras­tas tarp ko­rė­jie­čių.

būdas prarasti kūno riebalus

Ki­ni­jo­je me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai tiks­liau diagnozuo­ti tai­kant TDF kri­te­ri­jus 6. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos Kol kas ne­aiš­ku, ko­kia me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų reikš­mė kli­ni­ki­niu ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos po­žiū­riu. Nu­sta­ty­ta, kad dėl me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų ben­dras mir­tin­gu­mas ga­li siek­ti 7 proc. At­lik­tas Fra­ming­ha­me gi­mu­sių žmo­nių ir jų ke­lių kar­tų pa­li­kuo­nių šir­dies li­gų pa­pli­ti­mo ty­ri­mas Fra­ming­ham Of­fspring He­art Stu­dy at­sklei­dė, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai di­di­no pa­vo­jų sirg­ti šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­go­mis 34 proc.

Šio ty­ri­mo veiks­niai, nu­lė­mę blo­gą šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų prog­no­zę, bu­vo per di­de­lis krau­jo­spūdis 33 proc. Ne­se­niai at­lik­tos 37 šių duo­me­nų me­ta­a­na­li­zės at­sklei­dė, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai 78 proc.

 • Ir nesvarbu, kokia tarme šneka grynakraujis lietuvis, tačiau jis šventai įsitikinęs, kad, norint atsikratyti taip mus šildančių lašinukų, reikia arba nevalgyti, arba valgyti kažką tai ypatingo.
 • Mokslo ir technologijų pasaulis
 • Kokiais etapais sensta skirtingi žmogaus organai: pirmieji požymiai - jau nuo 18 metų Niekada nebūna taip, kad atsikėlę vieną rytą pasijustume mečio kūne, prieš tai nejautę jokių senėjimo ženklų.
 • Ieškoti Kur ieškoti neigiamų kalorijų?
 • Tau melavo mielas drauge

Ri­zi­kos dy­dį le­mia et­ni­nės prie­žas­tys, pa­vel­di­mu­mas, gy­ven­se­na, krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­lė. Dia­be­tas Me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mas di­di­na II ti­po dia­be­to grės­mę. Ty­ri­mais bu­vo pa­ly­gin­ti skai­čiai žmo­nių, ku­riems dia­be­tas nu­sta­ty­tas pe­ro­ra­li­niu gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos mė­gi­niu ar­ba tai­kant me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo kri­te­ri­jus Gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos tes­tu dia­be­to grės­mė įver­tin­ta 43 proc.

Esant ir me­džia­gų apy­kai­tos, ir gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos su­tri­ki­mams, pa­vo­jus su­sirg­ti II ti­po dia­be­tu dar la­biau di­dė­ja, nors šiam fak­tui pa­tvir­tin­ti bū­ti­ni iš­sa­mes­ni ty­ri­mai.

 • Interviu su Rima Kornejeva, gydytoja dermokosmetologe, vyriausiąja "Faberlic" kosmetologe, Faberlic mokslinės laboratorijos vadove Tai kas gi yra tas celiulitas?
 • Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis "Diabetas" Nr
 • Titulinis Sportininko knyga Tau melavo mielas drauge
 • Riebalų nusiurbimas po nėštumo — ar tau tinka?
 • Svorio metimo mitai ir tikrovė - Sveika dieta

Nu­sta­ty­ta, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai są­ly­go­ja net 52 proc. Fra­ming­ham ko­hor­tos stu­di­jo­se pa­ste­bė­ta, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai di­di­na dia­be­to ri­zi­ką 62 proc. Tuo tar­pu per gau­si krau­jo gliu­ko­zė, pil­vo sri­ties nu­tu­ki­mas ir per ma­žas HDL cho­les­te­ro­lis kar­tu di­di­no dia­be­to grės­mę 12 sy­kių.

Net­gi esant nor­ma­liam krau­jo gliu­ko­zės kie­kiui, įvai­rūs me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo po­žy­miai di­di­na pa­vo­jų sirg­ti II ti­po dia­be­tu net 5 kar­tus. Taip yra to­dėl, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai sil­pni­na in­su­li­no po­vei­kį.

Tau melavo mielas drauge ...

Ki­tos lė­ti­nės li­gos Žmo­gui sens­tant ir kin­tant jo or­ga­niz­mo funk­ci­joms, daž­niau su­trin­ka ir me­džia­gų apy­kai­ta, tai­gi di­dė­ja lė­ti­nių li­gų pa­vo­jus. Me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai ska­ti­na lė­ti­nes inks­tų li­gas, su­si­ju­sias ir su hi­per­gli­ke­mi­ja, ir su hi­per­ten­zi­ja. Ke­lių stu­di­jų duo­me­ni­mis, me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai ga­li tu­rė­ti įta­kos sirg­ti kai ku­rių or­ga­nų vė­žiu sto­ro­sios žar­nos, krū­ties, pro­sta­tos. Žmo­nių, ken­čian­čių nuo reu­ma­toi­di­nio ar­tri­to, me­džia­gų apy­kai­ta taip pat daž­niau yra su­tri­ku­si, o už­de­gi­mi­nis pro­ce­sas dar la­biau di­di­na ate­ro­sklerozės grės­mę.

Me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai blo­gi­na ir psi­cho­lo­gi­nes funk­ci­jas, di­dė­ja pa­ži­ni­mo ir neu­ro­mo­to­ri­nių su­tri­ki­mų, net­gi dep­re­si­jos ri­zi­ka.

Ke­le­tas me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo po­žy­mių — ne­jaut­ra in­su­li­nui ir lė­ti­nis už­de­gi­mas — sie­ja­mi su rau­me­nų nu­sil­pi­mu, pras­ta fi­zi­nių pra­ti­mų to­le­ran­ci­ja ir su­ma­žė­ju­siu jud­ru­mu.

ar galite numesti svorio tramplinuodami

Gy­dy­mas Ven­giant me­ta­bo­li­nio sin­dro­mo, rei­kia vi­so­mis prie­mo­nė­mis ma­žin­ti dia­be­to, šir­dies bei krau­ja­gys­lių ir ki­tų lė­ti­nių li­gų ri­zi­ką. Tam tiks­lui pri­va­lu keis­ti ar niekada neprarasite riebalų ląstelių dau­giau ju­dė­ti, lai­ky­tis svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pų, pa­si­rink­ti šir­džiai nau­din­gą mais­tą ir ko­re­guo­ti kū­no svo­rį. Krau­jo­spūdis, dis­li­pi­de­mi­ja ir hi­per­gli­ke­mi­ja gy­do­ma spe­ci­fi­niais vais­tais.

Ta­čiau jie tik slo­pi­na simp­to­mus, to­dėl, kaip mi­nė­ta, svar­biau­sia — tin­ka­mai pa­si­rink­ta gy­ven­se­na. Tik ji ma­ži­na II ti­po dia­be­to, šir­dies bei krau­ja­gys­lių ir ki­tų lė­ti­nių li­gų pa­vo­jų. Li­te­ra­tū­ra: 1. Ford ES. Pre­va­len­ce of the me­ta­bo­lic syn­dro­me de­fi­ned by the In­ter­na­tio­nal Dia­be­tes Fe­de­ra­tion among adults in the US. Dia­be­tes Ca­re ; BMC Pub­lic He­alth ; 7: J En­doc­ri­nol In­vest ; Pre­va­len­ce ar niekada neprarasite riebalų ląstelių vas­cu­lar di­se­a­se in me­ta­bo­lic syn­dro­me using three pro­po­sed de­fi­ni­tions.

Int J Car­diol ; Pre­va­len­ce and car­dio­vas­cu­lar di­se­a­se risk of the me­ta­bo­lic syn­dro­me using Na­tio­nal Cho­les­te­rol Edu­ca­tion Pro­gram and In­ter­na­tio­nal Dia­be­tes Fe­de­ra­tion de­fi­ni­tions in the Ko­re­an po­pu­la­tion.

Me­ta­bo­lism ; Pre­va­len­ce of the me­ta­bo­lic syn­dro­me and its re­la­tion to car­dio­vas­cu­lar di­se­a­se in an el­der­ly Chi­ne­se po­pu­la­tion. J Am Coll Car­diol ; Risks for all-cau­se mor­ta­li­ty, car­dio­vas­cu­lar di­se­a­se, and dia­be­tes as­so­cia­ted with the me­ta­bo­lic syn­dro­me: a sum­ma­ry of the evi­den­ce.

Natūralus svorio ir sveikatos susigrąžinimas

Me­ta­bo­lic syn­dro­me as a pre­cur­sor ar niekada neprarasite riebalų ląstelių car­dio­vas­cu­lar di­se­a­se and ty­pe 2 dia­be­tes mel­li­tus. Cir­cu­la­tion ; Me­ta­bo­lic syn­dro­me and risk of in­ci­dent car­dio­vas­cu­lar events and de­ath: a sys­te­ma­tic re­view and me­ta-ana­ly­sis of lon­gi­tu­di­nal stu­dies.

lenktynių svorio prarasti

J Am Coll Car­diol ; 9: The me­ta­bo­lic syn­dro­me as pre­dic­tor of ty­pe 2 dia­be­tes: the San An­to­nio He­art Stu­dy. Gy­dy­mu vei­kia­mos li­gos prie­žas­tys, o ne li­gos po­žy­miai, kaip įpras­tai da­ro­ma vais­tais.

Ser­gan­tie­ji dia­be­tu daž­niau­siai gy­do­mi ko­re­guo­jant krau­jo­spūdį, ma­ži­nant cho­les­te­ro­lį, bet neat­si­žvel­gia­ma į li­gos prie­žas­tis. Pir­miau­sia tai­ko­mas svei­kos mi­ty­bos re­ži­mas. Jis yra veiks­min­ges­nis ir pa­pras­tes­nis ne­gu su­dė­tin­ga die­ta pa­gal nu­si­sto­vė­ju­sius die­to­lo­gi­jos ka­no­nus.

Oilevegan Taurieji Augaliniai riebalai tinkantys veganams.

Ka­no­nus lau­žy­ti sun­ku, me­di­kai ne vi­sa­da do­mi­si nau­jo­vė­mis. Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tre mi­ty­bos pla­nas su­da­ro­mas re­mian­tis tes­tu: iš pa­cien­to krau­jo nu­sta­to­mas ne­to­le­ruo­ja­mas mais­tas.

Lieknėjimą skatinantys medikamentai, vaistai

Taip pa­ren­ka­mi imu­ni­nei sis­te­mai ne­kenks­min­gi pro­duk­tai. Juos pa­ta­ria­ma val­gy­ti pa­cien­tui, o ne­to­le­ruo­ja­mų — at­si­sa­ky­ti. Mi­ty­bos pla­nas su­da­ro­mas pa­gal pro­duk­tų de­ri­ni­mo prin­ci­pus. Tai la­bai svar­bu tiek ser­gan­tie­siems II ti­po, tiek ir I ti­po dia­be­tu, jei­gu juos dar var­gi­na pa­di­dė­jęs krau­jo­spūdis, dis­li­pi­de­mi­ja, virš­svo­ris, po­dag­ra, ki­ti me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai.

Su­de­rin­ti pro­duk­tai, tin­ka­mas mais­to pa­ruo­ši­mas ir mi­ty­bos re­ži­mas ge­ri­na virš­ki­ni­mą, leng­vi­na ke­pe­nų, ka­sos, žar­ny­no dar­bą, ska­ti­na na­tū­ra­lų or­ga­niz­mo ap­si­va­ly­mą nuo tok­si­nų ir šla­kų.

Svorio metimo mitai ir tikrovė

Mi­ty­bos pla­nas — ne die­ta, o gy­ve­ni­mo bū­das pa­gal tam tik­rus prin­ci­pus. Su­re­gu­lia­vu­siems mi­ty­bą dau­gu­mai ser­gan­čių­jų II ti­po dia­be­tu ma­ži­na­mos vais­tų do­zės ar­ba ga­li­ma vi­sai jų at­si­sa­ky­ti. Dau­giau kaip šim­tas Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tro pa­cien­tų, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, ne­be­var­to­ja vais­tų.

Ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad kiek­vie­nas vais­tas yra ir nuo­das, net­gi jei­gu ma­ži­na li­gos po­žy­mių.

kaip numetame svorio namuose

Li­ga pro­gre­suo­ja, vys­to­si kom­pli­ka­ci­jos, blo­gė­ja ir trum­pė­ja gy­ve­ni­mas. Iš sa­vo opo­nen­tų ne kar­tą esu gir­dė­ju­si, kad gy­dau ne­tra­di­ciš­kai, va­di­na­si, ne­aiš­ku, kaip. At­sa­kau: gy­dy­mas mais­tu vi­sa­da bu­vo ir bus tra­di­ci­nis, ypač ša­li­nant me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mus.

Pra­dė­ti cuk­ra­li­gės gy­dy­mą nuo vais­tų — di­džiu­lė klai­da. Pa­pli­tu­si nuo­mo­nė, kad, pra­ėjus me­tams nuo II ti­po dia­be­to pra­džios, jau bū­ti­na švirkš­tis in­su­li­ną. Tai ne­tie­sa.

efektyviausias būdas sudeginti pilvo riebalus

Kai ku­rie pa­cien­tai, prieš kreip­da­mie­si į Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­trą, var­to­ję di­de­les in­su­li­no do­zes ir tab­le­tes, da­bar gy­ve­na be vais­tų. In­su­li­no per­tek­lius di­di­na ape­ti­tą, svo­rį, ska­ti­na ate­ro­sklerozę, ke­lia in­fark­to ar in­sul­to grės­mę. Pa­tei­kiu ke­le­to pa­cien­tų nuo­mo­nę apie gy­dy­mą­si Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tre.

Li­gą nu­sta­tė at­si­tik­ti­nai. Nuo­tai­ka bu­vo ne­ko­kia, nes nuo dia­be­to mi­rė ma­no ma­ma.

Interneto puslapio peržiūrų skaičius

Var­gi­no ir per di­de­lis krau­jo­spūdis, per di­de­lis svo­ris. Iš kar­to pa­sky­rė tab­le­tes — Met­fo­ra­lį bei vais­tus nuo krau­jo­spūdžio.

nuolatiniai riebalų mažinimo būdai

Duk­ra pa­siū­lė kreip­tis į Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­trą. Per du mė­ne­sius, lai­ky­da­ma­si gy­dy­to­jos re­ko­men­da­ci­jų, nu­me­čiau 16 kg svo­rio.

Nor­ma­li­za­vo­si krau­jo­spūdis, krau­jo gliu­ko­zės kie­kis. Ne­be­var­to­ju jo­kių vais­tų. Žy­miai pa­ge­rė­jo nuo­tai­ka ir sa­vi­jau­ta, esu ener­gin­ges­nė, ne­be­si­no­ri gu­lė­ti lo­vo­je. Gi­mi­nės ne­be­at­pa­žįs­ta — ge­riau at­ro­dau. Mi­ty­bos pla­no lai­ky­tis ne­bu­vo sun­ku. Tai ne die­ta, o gy­ve­ni­mo bū­das.