Tarptautinė paminklų ir paveldo vietovių taryba (ICOMOS) 

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) - tarptautinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti kultūros paveldo apsaugos  ir restauravimo specialistus. Jos tikslas – „skatinti teorinių žinių, metodologijos, mokslinių technologijų taikymą rūpinantis architektūrinio ir archeologinio paveldo išsaugojimu“.

ICOMOS taip pat „vertina objektus, pasiūlytas įrašyti į Pasaulio paveldo sąrašą, stebi pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo lygį, peržiūri valstybių narių tarptautinės pagalbos prašymus ir remia kompetencijos stiprinimo programas“. UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija, prie kurios Lietuvos Respublika prisijungė 1992 m., nurodo, kad ICOMOS yra Pasaulio paveldo komiteto patariamoji organziacija sudarant Pasaulio paveldo sąrašą ir visais kultūros paveldo klausimais. ICOMOS veikla grindžiamos mokslinės teorinės veiklos rezultatais. Juos generuoja keliasdešimt ICOMOS tarptautinių mokslinių komitetų (pvz. Konservavimo - restauravimo teorijos ir filosofijos, Istorinių miestų ir vietovių, Sieninės tapybos, Archeologijos, Liaudies (Vernacule) architektūros, XX a. paveldo, Kultūrinio kraštovaizdžio, Medžio ir kt.)

ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas yra tarptautinės ICOMOS organizacijos struktūrinis padalinys Lietuvos Respublikoje, įgyvendinantis ICOMOS Generalinių Asamblėjų nutarimus per nacionalinio lygmens programas. Nuo 2019 m. gegužės 10 d. ICOMOS LNK yra 65 nariai – vedantieji paveldosaugos srities specialistai. Komiteto pirmininkė nuo 2014 m yra architektė Marija Nemunienė. ICOMOS LNK siūlo ir vertina objektus - galimus kandidatus į Pasaulio paveldo sąrašą, rūpinasi jau esančių sąrašuose apsauga ir tvarkymu, dalyvauja sprendžiant aktualias Lietuvos kultūros paveldo problemas (atlieka paveldo objektų tvarkybos projektų, specialiojo planavimo dokumentų ekspertizes, dalyvauja įstatymų rengime), inicijuoja ir organizuoja mokslines diskusijas (apskritus stalus), renginius (konferencijas, seminarus), publikuoja leidinius, dokumentus paveldo apsaugos, restauravimo, pritaikymo temomis. Lietuvos Respublikoje Lietuvos Nacionalinis komitetas dalyvavo siūlant ir nuolat dalyvauja sprendžiant paveldosaugos problemas į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų objektų.

Dalyvavimas ICOMOS - pasaulinėje organizacijoje (ICOMOS vienija arti vienuolikos tūkstančių narių iš 127 valstybių ir 94 nacionalinius komitetus) teikia šiuos privalumus:

-          Lietuva dalyvauja paveldosaugos formavimo politikoje (per renkamus valdymo organus, įvairių doktrininių dokumentų formavimą) ir pristato savo paveldą bei paveldosaugos pasiekimus (eilė pranešimų, kuriuos skaitė LNK nariai ICOMOS asamblėjose, posėdžiuose ir pan.)  pasaulio visuomenei. Laike, kuomet kultūrinis turizmas tampa viena iš ekonomikos šakų, paveldas yra Lietuvos vizitinė kortelė, be kita ko skatinanti investicijas.

-          Per ICOMOS organizaciją Lietuvos specialistus pasiekia gausi informacija iš viso pasaulio apie naujausius pasiekimus paveldo tyrimų darbuose ir paveldosaugoje, taip pat apie organizuojamas mokslines konferencijas, mokymus, pasikeitimo programas ir pan. Lietuvos LNK nariai juose aktyviai dalyvauja savo ir dotuotomis lėšomis. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka kyla Lietuvos specialistų lygis, profesionalumas, gerėja jų darbo kokybė, o tai kelia Lietuvos paveldosaugos  darbų našumą;

-          Lietuva visada gali kreiptis profesionalios pagalbos sprendžiant aktualius paveldosaugos klausimus. Pavyzdžiui, siekiant visapusiško ir objektyvaus Vilniaus senamiesčio detaliojo plano įvertinimo, 2004-ų metų lapkričio – gruodžio mėnesį į Vilnių buvo pakviesti tarptautiniai ekspertai Marghareta Ehrstrom, Hans-Jacob Roald ir ICOMOS Istorinių miestų ir kaimų mokslinio komiteto vadovas Ray Bondin. Po vizito tarptautiniai ekspertai parengė ataskaitas, kuriose buvo pateiktos išvados bei siūlymai dėl Vilniaus senamiesčio detaliojo plano. 2008 ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, remiamas Kultūros paveldo departamento, surengė tarptautinį seminarą „Kultūros vertybių apsauga ir mikroklimatas bažnyčiose“. Seminare pranešimus skaitė 4 Lietuvos specialistai ir 4 vedantieji tos srities specialistai iš užsienio. Seminaras sulaukė didelio paveldosaugos tarnybų darbuotojų, projektuotojų, paminklų naudotojų susidomėjimo (dalyvavo apie 100 klausytojų, tame tarpe 10 bažnyčios atstovų). Po seminaro parengtas svarbiausių pranešimų tezių apibendrinimas bei rekomendacijos.

Lietuvos nacionalinio komiteto nariai kviečiami į tarptautines ekspertines misijas, mokslinių komitetų tarybas. Tai rodo Lietuvos specialistų profesionalumo lygmenį, tuo pačiu teikia prestižą valstybei. 1995 m. Lenkijos Torunės istorinio centro ekspertizę atliko LNK narys prof. Jonas Glemža, LNK narys Gediminas Rutkauskas dalyvauja misijoje Azarbaidžiane, prof. hab. dr. Vladas Žulkus yra UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto narys (Member of the Scientific and Technical Advisory Body to the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage of UNESCO) ir  ICOMOS Povandeninio kultūros paveldo Tarptautinio komiteto (ICOMOS International Committee on the Underwater Cultural Heritage (ICUCH) narys., Dr. Vaidas Petrulis yra XX a. paveldo komiteto narys.