PAREIŠKIMAS
2019-07-23
Vilnius


2019 m. liepos 23 d. Lietuvos žiniasklaidos priemonėse buvo paviešintas konfidencialus ICOMOS generalinio sekretoriaus Peter Phillips laiškas, kuris buvo skirtas tik ICOMOS nariams. Pareiškiame, kad asmenys, paviešinę minėtą konfidencialų laišką, grubiai pažeidė ICOMOS Etikos kodekso 6 straipsnyje įtvirtintus principus.

Pareiškiame, kad nacionalinis komitetas yra susirūpinęs dėl ICOMOS generalinio sekretoriaus Peter Phillips laiške pateiktos informacijos, kuri nėra tinkamai pagrįsta, dėl to yra klaidinanti, kadangi Nacionalinis komitetas nėra padaręs jam inkriminuojamų ICOMOS įstatų, Darbo tvarkos taisyklių ir Etikos kodekso pažeidimų. Sprendimas dėl Nacionalinio komiteto įstatų keitimo buvo priimtas laikantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatų ir pateiktas ICOMOS sekretoriatui su keičiamų įstatų tekstu anglų kalba. Nacionalinis komitetas nėra pateikęs registruoti naujų įstatų redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės įmonei Registrų centras, kadangi iki šiol nėra gavęs iš ICOMOS sekretoriato jokios informacijos ar pastabų dėl naujos Nacionalinio komiteto įstatų redakcijos patvirtinimo ar nepritarimo jai, todėl nėra nusižengęs jokiems reikalavimams.

Pareiškiame, kad nesame gavę oficialaus ICOMOS valdybos sprendimo dėl asociacijos veiklos vertinimo ar sankcijų Nacionalinio komiteto atžvilgiu skyrimo, todėl ICOMOS sekretoriatas dar turės pateikti ICOMOS valdybos sprendimą, kuriame būtų įvardinti konkretūs ICOMOS įstatų, Darbo tvarkos taisyklių ir Etikos kodekso straipsnių bei punktų pažeidimai, nurodant kokiais konkrečiais veiksmais Nacionalinis komitetas tokius pažeidimus padarė. Tai gali iš esmės pakeisti situaciją. 

Pareiškiame, kad sprendimą dėl asociacijos veiklos pasibaigimo ar pertvarkymo gali priimti tik asociacijos ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas visuotinis susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, todėl nėra suprantamas reikalavimas atšaukti įregistruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nacionalinės asociacijos registraciją Juridinių asmenų registre, kadangi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 14 straipsnyje yra įtvirtintos aiškios asociacijos veiklos savarankiškumo garantijos.

Pareiškiame, kad stebina ir ICOMOS generalinio sekretoriaus Peter Phillips laiško turinio subjektyvumas, kategoriškumas ir nekorektiškumas ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto atžvilgiu, kas akivaizdžiai prasilenkia ne tik su ICOMOS įstatų nuostatomis, garantuojančiomis pagarbą nacionaliniams subjektams, bet ir su ICOMOS Etikos kodekso 6 nuostatomis, o taip pat ir ICOMOS darbo tvarkos taisklių 80 straipsnyje įtvirtintais įpareigojimais.

Primename, kad Nacionalinio komiteto nariai yra ir lieka ICOMOS individualiais nariais, kol nėra kitokio sprendimo, todėl jiems galioja visos ICOMOS įstatų, Darbo tvarkos ir Etikos kodekso nuostatos. 

Atsiprašome paveldo visuomenės už nekorektiškos informacijos sklaidą ir tikimės, jog artimiausiu metu šis nesusipratimas bus išspręstas, laikantis objektyvumo, teisingumo ir abipusės pagarbos principų.

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto biuras